Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3.11.2014
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z knižnice
Študijný odborVnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyKlinický význam genetických polymorfizmov pri Crohnovej chorobe
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh inauguračnej komisie
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania