V dňoch 18. – 19. 1. 2024 sa zástupca našej fakulty prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (prednosta Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU), ako pozvaný prednášateľ a medzinárodný expert MUDr. Helena Glasová, PhD. (z LF SZU) zúčastnili v Ríme významnej medzinárodnej konferencie pod názvom “Konferencia SLA* o revízii Helsinskej deklarácie – Zameranie na výskum v podmienkach limitovaných zdrojov” (angl. “WMA Conference on the Revision of the Declaration of Helsinki – Focused on Research in Resource-Poor Settings“). Konferenciu zorganizovali Svetová lekárska asociácia (SLA*, angl. WMA – World Medical Association), Americká lekárska asociácia (angl. AMA – American Medical Association) v spolupráci s Pontifikálnou akadémiou za život (angl. Pontifical Academy for Life). Helsinská deklarácia SLA je najvýznamnejším, globálne rešpektovaným dokumentom pre oblasť biomedicínskeho výskumu, vrátane klinického skúšania produktov, liekov, zdravotníckych pomôcok a i. Tento dokument, prijatý SLA v roku 1964, ktorého platná verzia pochádza z roku 2013, v súčasnosti prechádza dôkladnou revíziou a novelizáciou. Celosvetový konzultačný proces, s cieľom precizovania textu deklarácie a formulovania doplňujúcich alebo pozmenených znení jej jednotlivých článkov, bol odštartovaný v roku 2023 – a jeho predpokladané ukončenie a prijatie novelizovaného textu deklarácie sa očakáva na jeseň 2025. Osobitne organizované medzinárodné pracovné konferencie, majú za cieľ navrhnúť a prediskutovať riešenia najvýznamnejších problémov, ktoré priniesol vedecko-odborný, právny, sociálny a morálno-etický vývoj v období od predchádzajúcej novelizácie dokumentu. Téma rímskej konferencie sa zaraďuje medzi najkomplexnejšie a dynamicky sa vyvíjajúce súčasné otázky biomedicínskeho výskumu i pripravovanej novely. Pozvaná prednáška profesora Glasu bola prezentovaná v bloku venovanom zabezpečeniu následnej dostupnosti produktu – budúceho lieku, ktorý sa v klinickom skúšaní ukázal ako významne prospešný pre pacientov – účastníkov skúšania, a to po skončení ich účasti v danom skúšaní, v rôzne dlhom období pred uvedením skúšaného liečiva na trh v danej krajine či regióne, rozobrala tento komplexný problém súčasne z hľadiska skúšajúceho i ošetrujúceho lekára, ako aj z pohľadu pacienta. Príspevok bol prijatý veľmi pozitívne a vyvolal bohatú odbornú diskusiu. Účasť na významnom medzinárodnom vedecko-odbornom podujatí tak bola príležitosťou na získanie najaktuálnejších informácií z danej oblasti, ako aj priestorom na pozitívne zviditeľnenie našej fakulty.