Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:

1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny

1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby

1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Ústave biofyziky, informatiky a bioštatistiky

 

,, viac informácií