Dňa 5. septembra  2023 sa konali voľby na funkciu dekana Lekárskej fakulty SZU.  Na základe návrhu predsedu volebného zhromaždenia a výsledkov hlasovania zo dňa 5. septembra 2023 v súlade s ustanovením § 22ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, článku 17 ods. 3 a 4 Štatútu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave , článku 2 ods. 2 a článku 9 ods. 15 vnútorného predpisu  SZU číslo 2/2023 (Zásady voľby dekana volebným zhromaždením a prijatia návrhu na jeho odvolanie na SZU)  volebné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo doc. MUDr. Ladislava Kuželu, PhD, MPH. Menovací dekrét novému dekanovi odovzdal rektor univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. na funkčné obdobie, ktoré začína 11. septembra 2023, končí 10. septembra 2027