Vážení študenti,

v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá určuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a taktiež určuje ich opisy, Vám oznamujem, že:

  • študijný odbor Pôrodná asistencia je v Sústave študijných odborov zaradený ako samostatný študijný odbor pod č. 29
  • študijné programy: Dentálna hygiena, Fyzioterapia, Fyziologická a klinická výživa, Urgentná zdravotná starostlivosť a Rádiologická technika sú v Sústave študijných odborov zaradené v študijnom odbore Zdravotnícke vedy pod č. 46.
  • študijný odbor Ošetrovateľstvo je v Sústave študijných odborov zaradený ako samostatný študijný odbor pod č. 25

Tieto zmeny sa v rámci plnenia vyhlášky automaticky prenesú do Modulárnehoakademického informačného systému SZU v Bratislave.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, v. r.
dekanka
FOaZOŠ SZU v Bratislave