• Študent, ktorý má pridelené ubytovanie sa môže ubytovať od 2.9. do 16.9.2021 na recepcii ubytovacieho zariadenia SZU Limbová 12, Bratislava, resp. ubytovacieho zariadenia SZU na Bernolákovej ul. V Banskej Bystrici a to vždy v pracovný deň, v pondelok až štvrtok od 9.00 hod. do 14.00 hod, v piatok do 12.00 hod.
  • Pri zápise na ubytovanie je študent povinný dodržiavať všetky protipandemické opatrenia platné pre daný okres https://automat.gov.sk/?search v deň zápisu.
  • Pri vstupe do budovy je potrebné použiť pripravenú dezinfekciu na ruky a použiť vlastné pero
  • Rodinným príslušníkom študenta, resp. iným sprevádzajúcim osobám je vstup do budov SZU zakázaný
  • Študenta nemôže pri zápise na ubytovanie zastúpiť žiadna iná osoba
  • Ubytovanie bude umožnené len študentom, ktorí v požadovanom termíne uhradili poplatok za ubytovanie. Študenti, ktorí neuhradili ubytovanie, stratili naň nárok
  • Po ubytovaní sa môže študent podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať v ubytovacom zariadení, resp. začne využívať ubytovania podľa vlastného uváženia
  • Akékoľvek návštevy v ubytovacom zariadení sú zakázané
  • Pri zdržiavaní sa v ubytovacom zariadení je študent povinný riadiť sa aktuálnymi pokynmi, súvisiacimi s protipandemickými opatreniami a dodržiavať ubytovací poriadok.

Ing. Igor Naňo, MPH, kvestor SZU