Pre našich študentov plánujeme nové moderné Simulačné centrum. Inšpirovať sme sa boli na Ostravskej Lekárskej fakulte. Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.,  inicioval poučnú návštevu na ostravskej fakulte a spolu so študentami zo Spolku medikov SZU H. Hudecovou, V. Kovalčíkovou a  B. Buganovou detailnejšie spoznali koncept vedeckovýskumnej činnosti a aj fungovanie známeho ostravského Simulačného centra. Za ostravskú Lekársku fakultu našu delegáciu sprevádzali jej prodekani D. Školoudík, I. Závacká ako aj  študenti z ich Spolku medikov.

Obe strany spoločne opätovne potvrdili zhodné chápanie podpory vedeckovýskumnej činnosti študentov lekárskych fakúlt v zložitom období vývoja medicínskeho školstva.  Ako základné princípy, ktoré je treba riešiť, spoločne deklarovali integrovanie elementárneho kurikula do výuky s cieľom pripraviť budúcich lekárov na kritické sústavné postgraduálne vzdelávanie, t.j.  prijímanie (čítanie a spracúvanie) medicínskych informácií v dobe ich voľnej tvorby a varírujúcej spoľahlivosti a kvality.

Zaujímavou súčasťou bola aj prehliadka ich špičkového Simulačného centra, ktoré je inšpiráciou pre naše budúce Simulačné centrum, na ktorom sa už začalo pracovať.  Výsledkom pracovnej cesty je nadviazanie spolupráce medikov, ale aj vedenia oboch fakúlt. Najbližšie budú partneri z Ostravy pozvaní na našu Konferenciu ŠVOČ do Bratislavy.