Slávnostne inaugurovali dekanov

Na pôde SZU v Bratislave dňa 23.6.2021 sa konala slávnostná inaugurácia dekanov fakúlt.

Na základe prebehnutých volieb kandidátov v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva na funkciu dekana fakulty zo dňa 12.5.2021 bola v súlade so Zákonom o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi SZU v Bratislave právoplatne zvolená doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.

Na základe prebehnutých volieb kandidátov v Akademickom senáte Fakulty ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií na funkciu dekana zo dňa 31.5.2021 bola v súlade so Zákonom o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi SZU v Bratislave právoplatne zvolená prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH.