Vážení študenti, milí kolegovia

dovoľte mi na úvod privítať na pôde našej univerzity v prvom rade študentov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli pre svoje štúdium na pôde jednej z našich štyroch fakúlt. Zároveň by som rád opätovne vyslovil poďakovanie všetkým pedagógom, vedecko-výskumným pracovníkom a ostatným zamestnancom za to, že bravúrne zvládli aj to najťažšie pandemické obdobie a dokázali zabezpečiť kontinuitu vzdelávania v tak náročnom roku, akým uplynulý akademický rok bol.

Hoci stojíme na prahu ďalšej vlny pandémie, sme podľa môjho optimistického názoru v odlišnej situácii, ako tomu bolo pred rokom. V prvom rade je väčšina z nás, pedagógov   zaočkovaná. Uplynulý akademický rok nás naučil mnoho nového, najmä čo sa týka dištančnej formy štúdia. Mojím želaním a iste aj Vašim je to, aby sme čo najviac výuky mohli absolvovať priamo na pôde našich štyroch fakúlt, resp. v desiatkach špecializovaných zdravotníckych pracovísk, kde si budete môcť doslova siahnuť na to, o čom sa dozviete na prednáškach, či v skriptách.

Globálny vývoj pandémie ovplyvniť nevieme. Rád by som však vyjadril presvedčenie, že pokiaľ sa všetci budeme správať zodpovedne, vieme si určite predĺžiť počet dní prezenčného štúdia na maximum. Medicína je veda, ktorá sa opiera o rokmi overené poznatky. Preto si myslím, že byť zodpovedný v prvom rade znamená byť zaočkovaný.

Nech to znie v dnešnom svete akokoľvek kontroverzne, my neliečime našich pacientov, medzi ktorými sú aj naši známi, či blízki na základe informácii zo sociálnych sietí alebo iných nedôveryhodných zdrojov. Naše medicínske postupy sa opierajú o vedecky podložené fakty, ktoré hovoria úplne jasnou rečou.

Fakulta verejného zdravotníctva vám veľmi rada sprístupní poznatky  v súvislosti s riešením aktuálnej epidemickej situácie. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, ktorá spolu s Fakultou zdravotníctva v Banskej Bystrici ročne poskytujú do zdravotného systému stovky sestier, záchranárov,  fyzioterapeutov a mnoho ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa aktívne podieľajú v prvej línii zvládania ťažkej pandemickej situácie. Pri nedávnej tragédií v Turčeku, bol jedným zo záchranárov aj náš študent 2. ročníka, ktorý dokázal byť aj vďaka vedomostiam a praxi získanej na našej univerzite platným členom záchranárskeho tímu. V neposlednom rade tu vítam študentov Lekárskej fakulty, ktorá patrí k slovenským unikátom vďaka  vysokému počtu akreditovaných študijných programov v postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

Verím, že študenti prvých ročníkov vkročia do svojho premiérového akademického roka  správnou nohou a začnú postupne napĺňať a budovať svoje sny. Končiacim ročníkom prajem veľa trpezlivosti a odhodlania, aby to, čo sa za celé štúdium naučili, pretavili aj do úspešného zvládnutia poslednej prekážky. Všetkým ostatným by som rád poprial veľa entuziazmu a túžby po objavovaní nových poznatkov.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU