Dňa 4.3.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi siete zariadení CareChoice z Írska, ktorá je zameraná špeciálne na starostlivosť o seniorov. Dekanka fakulty FOaZOŠ SZU prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH spolu s prodekankou pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít doc. MUDr. Teréziou Krčméryovou, PhD. diskutovali s hosťami o možnostiach vzájomnej spolupráce najmä v oblasti mobilít študentov na stáže a mobilít zamestnancov fakulty.

 

Po rokovaní s členmi vedenia fakulty sa uskutočnila na pôde fakulty prednáška pre študentov  zo študijného programu ošetrovateľstvo. Prednášku zrealizovala Zuzana Gaborova, Director of Nursing z CareChoice Montenotte spolu s Danielle Lynch, General HR Manager. Boli poskytnuté informácie o ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti o seniorov v Írsku so zameraním na poskytovanie starostlivosti v sieti zariadení CareChoice, ktoré sú momentálne lídrom v tejto oblasti v Írsku. Následne bližšie špecifikovali poskytovanie starostlivosti v konkrétnom zariadení, kde zabezpečujú hlavne komplexnú starostlivosť seniorom ako aj ľuďom s demenciou, ale aj krátkodobú následnú starostlivosť po hospitalizáciách a zákrokoch, paliatívnu a respitnú starostlivosť. Opakovane prednášajúca zdôraznila nevyhnutnosť holistického prístupu k pacientom a dôležitosť poskytovania starostlivosti formou ošetrovateľského procesu v ich zariadeniach. Po prednáške prebiehala bohatá diskusia zúčastnených študentov s prítomnými hosťami o prednášanej problematike.