Sociálne štipendiá

Potrebné potvrdenia k žiadosti o sociálne štipendium na akademický rok 2023/2024 – od 1.1.2024

Žiadateľ vyplní žiadosť a predloží doklady potrebné pre posúdenie nároku žiadateľa na sociálne štipendium.

I.

Ak rodičia pracujú – preukázať ročný príjem za rok 2023 týmito dokladmi:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške vyplatenej náhrady mzdy pri dočasnej PN od zamestnávateľa + potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok v roku 2023 zo sociálnej poisťovne,
 • rodičia SZČO – potvrdenie  daňového úradu (výpis z daňového priznania pre účely priznania sociálneho štipendia) + potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok v roku 2023 zo sociálnej poisťovne.

V prípade, že rodičia nepracovali alebo nepodnikali celý rok 2023, treba zdokladovať príjem všetkých 12 mesiacov (príjem od zamestnávateľa + dávky v nezamestnanosti + dávky v hmotnej núdzi, a pod.).

II.

Ak sú rodičia dôchodcovia a nepracujú, treba predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplateného dôchodku v roku 2023 a čestné prehlásenie s overeným podpisom, že okrem dôchodku nemali v roku 2023 iné príjmy,

 • ak im bol dôchodok priznaný v roku 2024, resp. ho nepoberali celý rok 2023 a okrem dôchodku t. č. nemajú iný príjem, treba predložiť posledné rozhodnutie o výške priznaného dôchodku a čestné prehlásenie s overeným podpisom, že najmenej po dobu 3 mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemajú okrem dôchodku iné príjmy. To isté platí aj v prípade matky, ak poberá materský alebo rodičovský príspevok.
 • ak je rodič osoba s ťažkým zdravotným postihnutím treba predložiť fotokópiu rozhodnutia posudkovej komisie a preukazu ŤZP.

III.

 • ak je rodič nezamestnaný a poberá v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti, treba predložiť rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o jej výške a dobe poskytovania a z ÚP potvrdenie, že je evidovaný ako nezamestnaný,
 • ak je rodič nezamestnaný, bez nároku na dávku v nezamestnanosti, treba predložiť potvrdenie z úradu práce o jeho súčasnej evidencii a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, odkedy dokedy poberal dávku v nezamestnanosti, resp. kedy čerpal podporné obdobie alebo, či mu nevznikol naň nárok,
 • ak je rodič ku dňu podania žiadosti najmenej 4 mesiace dočasne práceneschopný a je mu v čase podania žiadosti poskytované nemocenské, treba predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške denného nemocenského a potvrdenie, že PN trvá k termínu podania žiadosti o sociálne štipendium.

IV.

 • príjem manžela (-ky), ak ste ženatý (vydatá) – tak ako u rodičov I. až III.

V.

 • v prípade rozvedených rodičov treba predložiť rozsudok o rozvode a určenie výšky výživného. Ak na Vás ako plnoletého nebola výška výživného určená, v zmysle zákona o rodine č.36/2005  Z. z. ho upraví súd na Váš návrh.

VI.

 • ak poberáte sirotský dôchodok, predložte potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške vyplateného sirotského dôchodku v roku 2023 (aj za súrodencov, ak ho poberajú).

VII.

 • študent sa od 1.9.2012 v zmysle Vyhlášky 227/2012 posudzuje spolu s rodičmi, ak nemal v predchádzajúcom kalendárnom roku príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy ŽM jednej plnoletej fyzickej osoby.

VIII.

 • príjem nezaopatreného dieťaťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb (žiadateľa, jeho súrodencov) nad 1,2 násobok životného minima = 322,66 €  mesačne.

Každý žiadateľ o priznanie sociálneho štipendia musí predložiť za seba, aj za nezaopatreného súrodenca študujúceho na VŠ, potvrdenie z daňového úradu, či za rok 2023 podal alebo nepodal daňové priznanie (ak podal, musí zdokladovať výšku príjmu).

U súrodencov je potrebné zdokladovať potvrdenie o návšteve školy na akademický rok 2023/2024, u maloletých potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v roku 2024.

Žiadosť, ktorá nebude kompletne vyplnená a doložená potrebnými dokladmi sa nebude môcť vybaviť. V prípade, že si ju študent do daného termínu nedoplní, bude konanie vo veci priznania sociálneho štipendia podľa § 30 ods. 1 písm. d/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavené .

K overeniu čísla účtu doložte fotokópiu preukaznej kartičky s číslom účtu.

Pred odovzdaním do podateľne predložte žiadosť ku kontrole úplnosti vyplnenia:

 • študenti LF, FOaZOŠ a FVZ pani Čapkovej (Pedagogický odbor SZU v Bratislave, Limbová 12, 1. posch., č. dv. 112)
 • študenti FZ v Banskej Bystrici pošlú vyplnenú žiadosť s požadovanými dokladmi na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03 Bratislava