Pôrodná asistencia – I. stupeň

Názov vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita

Sídlo vysokej školy: Limbová 12, 831 01 Bratislava

Identifikačné číslo vysokej školy: 165361

Názov fakulty: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Sídlo fakulty: Limbová 14, 83101 Bratislava

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu: Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:

Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:

Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:

Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu a číslo: pôrodná asistencia – 7195 (Bc.)

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: prvý stupeň VŠ štúdia / ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Bratislava

Názov a číslo študijného odboru/ISCED-F kódy odboru/ odborov: Pôrodná asistencia / 655

Typ študijného programu: profesijne orientovane, príprava na výkon regulovaného povolania

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Forma štúdia: Denná

Jazyk v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia v akademických rokoch: 3

Plánovaný počet študentov: 30

Skutočný počet uchádzačov: 49

Skutočný počet študentov: 23 v prvom ročníku, spolu 60 v troch ročníkoch

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu– schopnosti absolventa a hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy, ktoré integrujú poznatky biomedicínskych, spoločenských vied a vied o človeku, ktoré slúžia ako základ pre teóriu a prax pôrodnej asistencie. Absolvent má teoretické vedomosti a poznatky na úrovni ich aplikácie z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy človeka v zdraví a chorobe vo vzťahu k reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu ženy. Rozlišuje súvislosti medzi psychickými a somatickými procesmi v kontexte životného prostredia, sociálnych, ekonomických a kultúrnych vplyvov, spirituality, viery a svetonázoru. Absolvent interpretuje medzinárodné dokumenty študijného odboru pôrodná asistencia a uplatňuje politiku nadnárodných organizácií. Absolvent na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispieva k profesionalizácii a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistencie v spoločnosti. Uplatňuje vo svojej práci právne predpisy, ktoré sú potrebné na výkon povolania pôrodnej asistencie. Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka. Riadi sa princípmi etiky v pôrodnej asistencii.

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ako aj ženám gynekologicky chorým, a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. Ovláda diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné postupy a techniky v pôrodnej asistencii. Monitoruje ošetrovateľské problémy v pôrodnej asistencii a zabezpečuje komplexnú starostlivosť prostredníctvom metódy ošetrovateľského procesu. Absolvent samostatne realizuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa: preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období. Poskytuje starostlivosť rodinám a špecifickým skupinám žien, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti vrátane edukácie žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien. Vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopný kriticky myslieť a pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Povolanie, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený: pôrodná asistentka

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania:

Vyjadrenie zainteresovanej strany zamestnávateľa – Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB (príloha č. 7)

Súhlasne stanovisko – Ministerstvo zdravotníctva SR– udelený súhlas (príloha č. 6)

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:

Študenti denného študijného programu pôrodná asistencia sa uplatňujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulantných zdravotníckych zariadeniach ako pôrodné asistentky. Môžu vykonávať samostatnú zdravotnícku prax (§ 10 zákona č. 578/2004 Z. z.).

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce je veľmi dobrá. Z 18 absolventov v akademickom roku 2020/2021 sa 12 zamestnalo ako pôrodné asistentky v zdravotníckych zariadeniach v SR, 6 absolventiek pokračovalo v magisterskom štúdiu na vysokých školách v ČR.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave(ďalej len fakulta) má nastavené mechanizmy na zisťovanie spokojnosti zamestnávateľov a absolventov s kvalitou študijného programu. Zamestnávatelia sú zastúpení v Programovej rade pre študijný program pôrodná asistencia, ktorá raz ročne hodnotí kvalitu študijného programu. V súčasnosti sa pozitívne vyjadrila k zosúlaďovanému študijného programu. Pravidelné hodnotenie študijného programu začne Zamestnávatelia sú zastúpení aj v Rade kvality fakulty a v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU. fakulta realizovať v akademickom roku 2022/2023.