Predseda Akademického senátu SZU v Bratislave v súlade s § 9, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 Štatútu SZU, Zásadami volieb do Akademického senátu SZU a čl. 4 a čl. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu SZU


vyhlasuje


voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU, ktoré sa uskutočnia v termíne od 12. septembra 2022 do 18. októbra 2022.


Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU organizujú a zabezpečujú volebné komisie fakúlt SZU.

AS SZU dňa 19. mája 2022 tajným hlasovaním zvolil volebnú komisiu SZU pre voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU v zložení:

PhDr. Klára Gebeová, PhD. (FOaZOŠ)
Ing. Bc. František Glončák, PhD. (FZ)
RNDr. Zora Krivošíková, PhD. (LF)
Mgr. Andrej Vyskoč, PhD. (FVZ)
Mgr. Michaela Ticháková (študent FVZ)
Lenka Valová (študent FOaZOŠ)


Predsedu volebnej komisie SZU, PhDr. Kláru Gebeovú, PhD., vymenoval prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., predseda Akademického senátu SZU, na základe návrhu volebnej komisie SZU.

Bratislava 19. máj 2022

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu
Slovenskej zdravotníckej univerzity


Prílohy: