Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:

  • 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Ústave ochrany zdravia

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3 stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo,
  • pedagogická prax minimálne 3 roky,
  • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
  • znalosť cudzieho jazyka.

 

  • 2 funkčné miesta odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3 stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo,
  • pedagogická prax minimálne 3 roky,
  • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
  • znalosť cudzieho jazyka.

.. viac informácií