Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:

1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedru infektológie so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na infektológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo

 

.. viac informácií