Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:

 

1 funkčné miesto docenta na Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie SZU a NÚDCH so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na pediatriu a detskú pneumológiu ftizeológiu v  študijnom odbore: všeobecné lekárstvo

 

.. viac informácií