Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúceho zamestnanca riaditeľa pre Polikliniku SZU v Bratislave:

  • 1 miesto riaditeľa Polikliniky

 

.. viac informácií