Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:

  • 2 funkčné miesta docenta na Očnú kliniku SZU a UNB, so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti  na očné lekárstvo v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo

 

.. viac informácií