Dňa 14.3.2024 sa pod záštitou ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinkovej v kongresovej sále MZ SR konala XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. Konferenciu organizovala Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)  v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva SZU, Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Otvorila ju prezidentka SEVS a vedúca Katedry epidemiológie FVZ SZU  prof. MUDR. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH. Privítala účastníkov a čestné predsedníctvo, zdôraznila dôležitosť národných referenčných centier, ktoré svojou činnosťou výrazne pomáhajú úspešnej surveillance a tým aj prevencii ochorení, pre ktoré boli zriadené. Účastníkom sa potom prihovoril aj pán štátny tajomník MZ SR MUDr. Ladislav Slobodník, MBA, ktorý deklaroval podporu ministerstva národným referenčným centrám a vyzdvihol ich spoluprácu v rámci medzinárodných sietí a projektov, čím úspešne reprezentujú Slovensko na medzinárodnom poli. Konferenciu pozdravila ďalej Hlavná hygienička SR MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, za Fakultu verejného zdravotníctva pán prodekan PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH a za Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., regionálna hygienička.  Po príhovoroch členov čestného predsedníctva sa začal odborný program, v ktorom odznelo 14 prednášok a diskutovalo sa pri 6 posteroch (Program v prílohe). Vysokú odbornú úroveň podujatia dokazuje aj narastajúci počet záujemcov o pasívnu účasť. Tento rok to bolo 154 účastníkov, ktorí konferenciu využili nielen na odborné obohatenie, ale aj vzájomné stretnutia s odborníkmi z oblasti epidemiológie, mikrobiológie, infektológie ale aj iných preventívnych a klinických odborov.

Konferenciu otvorila prezidentka SEVS, vedúca Katedry epidemiológie FVZ SZU MUDR. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH.

Za Fakultu verejného zdravotníctva sa účastníkom prihovoril prodekan PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

Zľava: štátny tajomník MZ SR Ladislav Slobodník, MBA, prezident SEVS prof. MUDR. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, hlavná odborníčka pre epidemiológie MZ SR prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. MPH, Hlavná hygienička SR MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, prodekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, regionálna hygienička RÚVZ Banskej Bystrici MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Úspešnosť konferencie dokumentuje aj počet účastníkov na poslednej prednáške