Fakulta verejného zdravotníctva a jej príspevok k prevencii obezity

Uplynulý mesiac sa v Bardejove konali dve zaujímavé podujatia, na ktorých mala Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave aktívne zastúpenie. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov usporiadali v dňoch 21. – 22. apríla 2023, v príjemnom prostredí Bardejovských kúpeľov, odbornú konferenciu „Dni praktickej obezitológie a metabolického…

Výsledok VK/14/2023 – Vedúci zamestnanec Oddelenia mikrobiológie LF SZU a vedúci zamestnanec Ústavu histológie a embryológie LF SZU (10.5.-2.6.2023)

Dokumenty: DOC510 DOC511   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre…

Výsledok VK/13/2023 – Odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie LF SZU a asistent na Katedru zubného lekárstva (10.5.-2.6.2023)

Dokumenty: DOC508 DOC509   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie: 1 funkčného miesta odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie…