Dokumenty:


 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na obsadenie:

 1. na obsadenie miesta vedúceho  zamestnanca Oddelenia mikrobiológie LF SZU

     Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie spojeného 1. a 2. stupňa v zdravotníckom odbore všeobecné lekárstvo (titul MUDr. – Lekárska fakulta),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov v odbore,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

 

 1. na obsadenie miesta vedúceho  zamestnanca Ústavu histológie a embryológie LF SZU

       Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie spojeného 1. a 2. stupňa v zdravotníckom odbore všeobecné lekárstvo (titul MUDr. – Lekárska fakulta),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov v odbore,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

 

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti,
 10. publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH),
 11. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením

„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 02. júna 2023 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

VK vyhlásené: 10. 05. 2023
Poradové číslo: VK/14/2023