VK/02/2023 – Funkčné miesto Asistent (30.1. – 6.2.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Asistent 1 miesto pre študijný…

Details

SZU zosúladila svoj vnútorný systém kvality zo štandardami SAAVŠ

Pred ukončením roka 2022 odoslala SZU podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z.z. prvú žiadosť Slovenskej akreditačnej agentúre o posúdenie súladu Vnútorného systému zabezpečovania kvality SZU so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Súčasťou žiadosti je, okrem Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania SZU a databázy zosúladených študijných programov a odborov habilitačného konania a…

Details

Feasibility Clinical Trials of Mind and Body Interventions for NCCIH High Priority Research Topics (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Feasibility Clinical Trials of Mind and Body Interventions for NCCIH High Priority Research Topics (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 14.6.2021 Dátum ukončenia: 12.3.2024 Účel projektu: Cieľom tejto možnosti financovania je podporiť klinické skúšky v ranej fáze komplementárnych a integračných zdravotných prístupov s fyzickými a/alebo psychologickými terapeutickými vstupmi (často nazývanými intervenciami mysle a…

Details

Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.6.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na mechanizmy citlivosti a tolerancie, ktoré sú základom rozvoja poruchy užívania alkoholu. Zámerom tohto FOA je: (1) vyvinúť hypotézy o bunkových, molekulárnych alebo sieťových mechanizmoch, ktoré regulujú citlivosť a…

Details

Computationally-Defined Behaviors in Psychiatry (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Computationally-Defined Behaviors in Psychiatry (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2021 Dátum ukončenia: 2.11.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) žiada žiadosti o výskumné projekty, ktoré budú uplatňovať výpočtové prístupy na vývoj parametricky detailných behaviorálnych testov naprieč funkčnými doménami relevantnými pre duševné zdravie. Tieto projekty by sa mali zamerať na správanie…

Details

Dyadic Interpersonal Processes and Biopsychosocial Outcomes (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Dyadic Interpersonal Processes and Biopsychosocial Outcomes (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 9.7.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva na projekty základného a/alebo metodologického výskumu, ktoré sa snažia zmerať nezávislé a vzájomne závislé účinky súvisiace so zdravím v rámci dyád. Vítané sú výskumné projekty zvierat aj…

Details

Pediatric Immune System – Ontogeny and Development (INTEND) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pediatric Immune System – Ontogeny and Development (INTEND) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.7.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je dať do súladu vzorce vývoja imunitného systému medzi dvoma alebo viacerými vekovými skupinami – novorodencami, dojčatami a deťmi a dospievajúcimi a ďalej pochopiť vplyv…

Details

BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.7.2021 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) od NIH Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative sa riadi cieľmi stanovenými v BRAIN 2025: Vedecká vízia a posilnené…

Details

Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) (UE5 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) (UE5 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.7.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Zastrešujúcim cieľom tohto programu UE5 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby spĺňali národné potreby v oblasti biomedicínskeho, behaviorálneho a klinického výskumu. Na splnenie uvedeného zastrešujúceho…

Details

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.7.2021 Dátum ukončenia: 8.9.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Details