Prepojili sme zdravotnícke zariadenia s našimi študentami

Prepájame našich študentov s ich budúcimi pôsobiskami, a to nielen v praktickej výučbe, ale aj formou interaktívnych podujatí. Vo štvrtok 22. februára sa mohli stovky študentov SZU prísť porozprávať so zástupcami 8 zdravotníckych zariadení z celého Slovenska. Najmä pre končiace ročníky to bola vzácna príležitosť priamo konfrontovať potenciálnych zamestnávateľov. Pre kapacitné limity sme dokázali uspokojiť len…

Details

Zimné metodické kurzy na Donovaloch

Prvé dva týždne letného semestra 2024 sme opäť strávili na zimných metodických kurzoch na Donovaloch. Aj napriek viacerým opršaným dňom a nie úplne idealnym snehovým podmienkam verím, že kurz naplnil očakávania a bol pre študentov prínosom. Ďakujem pekne kolektívom Fyz 2 a UZS 1 za aktívnu účasť a účasť a spoluprácu a verím, že sa…

Details

Dni otvorených dverí privítali viac ako tisícku uchádzačov

Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite privítal počas dvoch dní viac ako 1000 uchádzačov o štúdium na našej univerzite. Najskôr sa Deň otvorených dverí uskutočnil v utorok 6. februára na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, kde fakulta odprezentovala svoje študijné programy a novinky pre ďalší akademický rok. Podujatie navštívilo 266 záujemcov, pričom až 174 ich bolo zo stredných…

Details

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný program všetkým návštevníkom, ale najmä študentom –…

Details

Novoročné posedenie členov odborovej organizácie pri SZU

Dňa 23.1.2024 sa konalo novoročné posedenie členov SOZ SZU spojené so schôdzou. Predsedníčka odborovej organizácie PhDr. Mária Vizváryová podala správu o hospodárení organizácie, informovala členov o minuloročných aktivitách odborovej organizácie, zmenách v kolektívnej zmluve podľa aktuálnej legislatívy – úpravy jednotlivých článkov KZ, nových benefitoch pre zamestnancov SZU vyplývajúcich z KZ. Oboznámila členov o plánovaných aktivitách…

Details

Výberové konanie VK/02/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta (26.1.-16.2.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta naFakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný…

Details

Konferencia Svetovej lekárskej asociácie o revízii Helsinskej deklarácie za účasti nášho zástupcu

V dňoch 18. – 19. 1. 2024 sa zástupca našej fakulty prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (prednosta Ústavu zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU), ako pozvaný prednášateľ a medzinárodný expert MUDr. Helena Glasová, PhD. (z LF SZU) zúčastnili v Ríme významnej medzinárodnej konferencie pod názvom “Konferencia SLA* o revízii Helsinskej deklarácie – Zameranie na výskum v podmienkach…

Details

Výberové konanie VK/01/2024 na 1 funkčné miesto profesora (23.1.-20.2.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU…

Details

Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Chemical Probes and Drugs for Modulating HIV Transcription in the Context of Substance Use Disorders (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.12.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum (1) vývoja nových nástrojov, metód a molekulárnych sond na identifikáciu mechanizmov a signálnych dráh, ktorými…

Details