Using Archived Data and Specimen Collections to Advance Maternal and Pediatric HIV/AIDS Research (R21 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Using Archived Data and Specimen Collections to Advance Maternal and Pediatric HIV/AIDS Research (R21 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.4.2024 Dátum ukončenia: 25.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je využiť archivované údaje o HIV/AIDS a zbierky biovzoriek na vytvorenie nových výskumných otázok a zistení týkajúcich sa epidemiológie,…

Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum na identifikáciu a charakterizáciu interakcie medzi hormonálnou terapiou a antiretrovírusovými liekmi (ARV) používanými na liečbu a prevenciu HIV a koinfekcií. Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-018.html

Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 21.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podpora míľnikových projektov zameraných na vývoj a využívanie nových prediktívnych modelov, testov, nástrojov a/alebo platforiem založených na penetrácii a efluxe malých…

Emergency Competitive Revision to Existing NIH Awards (Emergency Supplement – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Emergency Competitive Revision to Existing NIH Awards (Emergency Supplement – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.4.2024 Dátum ukončenia: 19.4.2027 Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú komunite žiadateľov, že môžu byť dostupné finančné prostriedky na žiadosti na základe prezidentom vyhlásenej katastrofy podľa Staffordovho zákona, stavu núdze v oblasti verejného zdravia vyhláseného tajomníkom,…

Optimizing Behavioral Sleep Interventions for Adolescents and Young Adults (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Optimizing Behavioral Sleep Interventions for Adolescents and Young Adults (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 17.4.2024 Dátum ukončenia: 14.6.2025 Účel projektu: NIMH hľadá uchádzačov pre pilotný výskum na prispôsobenie, optimalizáciu a testovanie empiricky podporovaných behaviorálnych intervencií, ktoré riešia bežné problémy so spánkom u dospievajúcich a mladých dospelých s alebo s rizikom poruchy duševného…

Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Using Neuromodulation to Characterize the Continuum of Pathophysiology Between Substance Use and Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.4.2024 Dátum ukončenia: 16.8.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) hľadá uchádzačov, ktorí koordinujú úsilie súčasne charakterizovať účinky neuromodulácie na mozgové okruhy a správanie súvisiace s poruchou užívania látok (SUD)…

Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.4.2024 Dátum ukončenia: 5.10.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) má za cieľ žiadať aplikácie, ktoré navrhujú štúdie na zvieracích, bunkových kultúrach a/alebo modeloch ľudského tkaniva s cieľom objasniť mechanizmy, ktorými COVID-19 interaguje a/alebo moduluje fenotypy relevantné…

 Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 18.8.2024 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto NOFO je podporiť vývoj a testovanie technológií prispôsobiteľných zmenám súvisiacim so starnutím u starších dospelých (vo veku 65 rokov alebo starších) s T1D s cieľom zlepšiť manažment cukrovky a kvalitu života. Starší…

Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 3.4.2024 Dátum ukončenia: 19.10.2024 Účel projektu: Účelom tohto fázovaného oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vytvoriť kanál na urýchlenie vývoja a včasnej validácie prediktívnych nástrojov a/alebo biomarkerov na informovanie o výbere liečby na individuálnej úrovni medzi dvoma alebo viacerými existujúcimi…

New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania je povzbudiť multidisciplinárnych výskumníkov, aby vyvinuli nové prístupy alebo aplikovali existujúce prístupy novými spôsobmi na meranie mozgovej aktivity, konektivity, genomiky alebo iných aspektov v celom vekovom spektre neurovývoja. Hlavným cieľom je rozšíriť…