Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 8.4.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Tento FOA sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu (AUD); v rámci tohto zamerania sa kladie dôraz na päť hlavných oblastí: (1) zlepšenie prístupu k liečbe AUD, (2) zatraktívnenie liečby AUD, (3) skúmanie nákladových štruktúr a poistných systémov, (4) vykonávanie štúdií o šírení a implementácia existujúcich prístupov k liečbe AUD založených na dôkazoch a (5) znižovanie zdravotných rozdielov ako prostriedku na riešenie rozdielov v liečbe AUD pre populácie so zdravotnými rozdielmi.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz