doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. sa k 30. aprílu 2023 vzdal výkonu funkcie dekana Lekárskej fakulty SZU zo zdravotných dôvodov. Na návrh rady kvality Lekárskej fakulty SZU s účinnosťou od 1. mája 2023 až do riadneho vymenovania nového dekana Lekárskej fakulty SZU je rektorom poverená vedením Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.