Názov projektu: Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 7.4.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva na žiadosti o výskumné granty, ktoré navrhujú vývoj a hodnotenie nových rádioligandov pre zobrazovanie pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET) alebo jednofotónovej emisnej počítačovej tomografie (SPECT) v ľudskom mozgu a začlenenie pilotného alebo klinického hodnotenia uskutočniteľnosti z predtým zozbieraných údajov v predklinických štúdiách. Očakáva sa, že tieto štúdie poskytnú potrebné údaje potrebné na rozvoj sľubných PET ligandov na použitie v klinickom výskume. Projekty navrhujúce len predklinické štúdie na zvieratách by mali zvážiť sprievodné NOFO (PAR-23-164).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz