Názov výzvy: ERC Visiting granty

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť participáciu excelentných výskumníkov1 zo Slovenska vo výskumných tímoch držiteľov ERC grantov. V rámci výzvy sa poskytnú štipendiá na max. 6 mesiacov, ktoré umožnia participovať na ERC projekte, a tak zvýšiť možnosť získania takéhoto projektu. Podmienkou je, že prijímateľ visiting grantu musí fyzicky participovať v tíme držiteľa ERC grantu.

Maximálna výška grantov: 25 000 €

Plánované vyhlásenie výzvy: tretí kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz