Informácie pre uchádzačov o štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE

Fakulta verejného zdravotníctva prijíma uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2024/2025 bez prijímacích skúšok.

TERMÍN podania prihlášky:

 • do 29. februára 2024: denná forma štúdia
 • do 15. mája 2024: externá forma štúdia

Informácie o prijímacom konaní poskytuje Pedagogický odbor SZU, tel.: +421 947 924 193, e-mail: danica.capkova@szu.sk

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2024/2025

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titulDĺžka štúdia
(v rokoch)

Plánovaný počet prijatých

verejné zdravotníctvo

denná

externá

Bc.

3

3

30

15

Školné za akademický rok – bakalárske študijné programy:

 • Denná forma: bezplatné štúdium počas štandardnej dĺžky štúdia.
 • Ročné školné v dennej forme za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia: 550 €
 • Ročné školné v dennej forme za súbežné štúdium: 550 €
 • Ročné školné v externej forme štúdia: 550 €

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program

Forma štúdia

Získaný akademický titulDĺžka štúdia
(v rokoch)
Plánovaný počet prijatých

verejné zdravotníctvo

denná

externá

Mgr.2

2

20

15

Školné za akademický rok:

 • Ročné školné v dennej forme za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia: 550 €
 • Ročné školné v dennej forme za súbežné štúdium: 550 €
 • Ročné školné v externej forme štúdia: 550 €

POPLATKY

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium bez prezenčnej prijímacej skúšky: 50 €

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

Podrobné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy

Podmienky prijatia do dennej formy štúdia (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,
 • riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
  Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo:

 • budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1.–3. ročník (analogicky kvinta až septima pre gymnáziá s osemročným štúdiom),
 • na základe tohto kritéria bude prijatých na štúdium prvých 30 uchádzačov s najlepším priemerom známok,
 • výsledok rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, bude oznámené uchádzačom poštou.

Podmienky prijatia do externej formy štúdia (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,
 • riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
  Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme v študijnom programe verejné zdravotníctvo budú prijímaní bez prijímacích skúšok po splnení predpísaných podmienok.

Podmienky prijatia do dennej formy štúdia (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,
 • riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená  a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
  Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Uchádzači o magisterské štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo:

 • budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe úspešne ukončeného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo, pričom bude vytvorený poradovník na základe váženého študijného priemeru (VŠP) za celé bakalárske štúdium,
 • prijatých bude prvých 20 uchádzačov s najlepším VŠP,
 • výsledok rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, bude oznámené uchádzačom poštou.

Podmienky prijatia do externej formy štúdia (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,
 • riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená  a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
  Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

 • na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,
 • prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska. Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované prílohy a následne poslať na adresu:
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03  Bratislava
 • uchádzači o bakalárske štúdium v e-prihláške vyplnia aj koncoročné známky za 1., 2., 3. ročník strednej školy (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá), v prípade nevyplnenia týchto údajov prihláška nebude akceptovaná,
 • poplatok za materiálne zabezpečenie  prijímacieho konania (50 €) je uchádzač povinný uhradiť (výhradne bankovým prevodom) za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

Údaje pre bankový prevod:

Názov banky: Štátna pokladnica

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Číslo účtu: (IBAN): SK87 8180 0000 0070 0020 0522

variabilný symbol: 1003008403

správa pre prijímateľa: FVZ VZ – meno a priezvisko uchádzača,

 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné vrátiť len v prípade, ak fakulta študijný program neotvorí z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov o štúdium.

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:

 • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),
 • uchádzači, ktorí ukončia stredoškolské štúdium v aktuálnom školskom roku, sú povinní poslať maturitné vysvedčenie ihneď po jeho získaní, najneskôr do 15. 6. 2024 (na adresu Pedagogického odboru SZU),
 • koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník – analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá (fotokópie overené u notára alebo na matrike),
 • uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom školskom roku si dajú potvrdiť priemery z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník strednou školou, priamo vo vytlačenej verzii e-prihlášky (2. strana prihlášky),
 • od uchádzačov, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr sa nevyžaduje potvrdenie známok strednou školou, ale notársky overené koncoročné vysvedčenia za 1. až 3. ročník,
 • uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinnýpredložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva – bližšie informácie na webovej stránke SZU: https://eszu.sk/uchadzac-szu/,
 • zahraničný uchádzač (okrem ČR) musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe, tlačivo na stiahnutie
 • prihláška musí byť podpísaná.

K elektronickej prihláške je uchádzač povinný nahrať nasledovné doklady (pdf):

 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku 50,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • cudzinci priložia aj kópiu pasu (doklad o štátnom občianstve).

K prihláške na magisterské štúdium uchádzač musí priložiť:

 • doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (fotokópia overená u notára alebo na matrike), okrem absolventov bakalárskeho štúdia SZU,
 • potvrdenie o váženom študijnom priemere za celé bakalárske štúdium (ak VŠP nie je uvedený v dodatku k diplomu),
 • ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého stupňa (uchádzači z iných VŠ), je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o štúdiu v príslušnom študijnom programe; doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia doloží uchádzač do 15.6.2024, najneskôr v deň zápisu na štúdium,
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe,
 • prihláška musí byť podpísaná.

K elektronickej prihláške je uchádzač povinný nahrať nasledovné doklady (pdf):

 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku 50,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Organizácia štúdia:

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme (bakalárske štúdium 180 ECTS kreditov, magisterské štúdium 120 ECTS kreditov). Štúdium je členené na semestre a ročníky. Bakalárske štúdium v študijnom programe verejné zdravotníctvo je obsahovo, rozsahom a organizačne koncipované v zmysle smerníc Európskej únie tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania verejného zdravotníka.

Možnosti ubytovania a stravovania:  

 • ubytovanie: Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania),
 • stravovanie: jedáleň SZU.

Uplatnenie absolventov:

 • úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ, RÚVZ),
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik), stredný zdravotnícky manažment,
 • výskumné ústavy so zameraním na: chronické, hromadne sa vyskytujúce choroby, infekčné choroby, životné prostredie a zdravie, pracovné prostredie a zdravie,
 • poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu, poradenské centrá,
 • inšpektoráty práce, pracovné zdravotné služby,
 • štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia),
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, vysoké školy,
 • zdravotné a sociálne poisťovne,
 • komerčné poisťovne na úseku životného poistenia,
 • neštátne organizácie zaoberajúce sa ochranou a podporou zdravia,
 • inštitúty sociálnej starostlivosti,
 • farmaceutické firmy.