Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.08.2019
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odborVerejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práceMonitorovanie a hodnotenie genetickej, reprodukčnej a environmentálnej záťaže ľudskej populácie
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudkyOP1OP2OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.9.2020

9:30 habilitačná prednáška
10:00 hod. obhajoba

poslucháreň B-001

Slovenská zdravotnícka univerzita,

prízemie, Limbová 14, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 10.09.2020.