Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.5.2014
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikácií
Študijný odbor7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednáškyNesluchové účinky hlukovej expozície
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh inauguračnej komisie
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.3.2016 o 11:30hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, 2. poschodie, aula rektora, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania