Názov výzvy: Inovačné vouchere

Cieľ výzvy: Cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s  výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno– vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na výrobnú prax. Voucher bude slúžiť na sprostredkovanie VaV služieb za účelom riešenia konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami.

Maximálna výška grantov:

Minimálna výška pomoci: 1 000 EUR

Maximálna výška pomoci: 15 000 EUR

Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden voucher

Plánované vyhlásenie výzvy: prvý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz