Názov výzvy: Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Cieľ výzvy: Cieľom je podporiť riešenie výskumných projektov schválených a financovaných v rámci APVV, a to formou možnosti nákupu infraštruktúry a technického vybavenia (kapitálové výdavky). Podpora projektov bude možná dvoma spôsobmi:

– podaním žiadosti o „booster“, pre už schválené projekty zo všeobecnej výzvy v roku 2021 a 2022;

– súčasť výziev v roku 2023 a 2024.

Žiadateľ si bude môcť požiadať o maximálne 50 % zo sumy už schváleného grantu APVV alebo z podávaného grantu APVV, najviac však 100 000 €. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o aké kapitálové výdavky a nákupy pôjde, a tiež akým spôsobom ich plánuje využiť pri riešení projektu.

Maximálna výška grantov: 50 % zo sumy schválených nákladov na pôvodný APVV projekt, ale maximálne 100 000 €

Plánované vyhlásenie výzvy: druhom kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz