Názov výzvy: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa. Zároveň je cieľom podporiť výstupy z úspešných projektov so slovenskou participáciou. Forma podpory tak bude prebiehať dvoma spôsobmi:

  1. Matching granty
  2. Využitie výsledkov výskumu (Exploitation of results).

Matching granty

Cieľom je podporiť schválené a bežiace projekty slovenských výskumných inštitúcií, a tým umožniť kvalitnejšie riešenie projektov. Podpora bude zameraná:

– na komplementárne financovanie projektov (napr. nákup infraštruktúry, rozšírenie výskumu, transfer technológií a pod.);

– podporu už ukončených projektov (max. 1 rok po ukončení) s cieľom umožniť pokračovanie výskumu a vývoja. Výška grantu sa odvíja od výšky príspevku EÚ pre slovenského participanta v Horizonte 2020 alebo v Horizonte Európa, pričom môže dosiahnuť max. 50 % z pôvodného rozpočtu. Žiadateľ musí podať komplementárny projekt, ktorý súvisí s projektom riešeným v Horizonte Európa, pričom musí byť jednoznačne zabezpečené neduplikované financovanie rovnakých aktivít.

Využitie výsledkov výskumu (Exploitation of results)

Cieľom je podporiť výsledky výskumu z už ukončených alebo končiacich projektov (projekty musia byť min. 1 rok pred ukončením a max. 1 rok po ukončení). Cieľom je podporiť možnosti využitia výsledkov projektov rámcových programov na komerčné alebo spoločenské využitie. Oprávnené sú výskumné a inovačné projekty (RIA) a inovačné projekty (IA) riešené v rámci Horizontu Európa.

Maximálna výška grantov:

Matching granty – min. 50 000 € – max. 200 000 €

Využitie výsledkov výskumu (Exploitation of results) – max. 75 000 €

Plánované vyhlásenie výzvy: druhý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz