Po minuločnom šiestom stretnutí v Bratislave, sa  v dňoch 29. 3. 2012 – 1. 4. 2012 v Budapešti uskutočnila konferencia Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference & RECOOP HST Association 2nd General Assembly. Už tradične bola určená pre vedeckých pracovníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach vedy a klinického výskumu z partnerských organizácií krajín Českej a Slovenskej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Chorvátska, Dánska, Poľska, Rumunska, Holandska a USA. Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu výsledkov a na vytváranie vzájomných kontaktov v rámci spolupráce vedeckých pracovísk krajín Strednej a Východnej Európy ako i partnerstiev s výskumnými organizáciami z USA.

Na prednáškach sa aktívne zúčastnilo 7 špičkových výskumníkov z USA, jeden z Holandska a približne 60 výskumníkov zo Strednej a Východnej Európy, vybraných konzorciom RECOOP HST na základe abstraktov. Zástupkyňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc., bola členkou vedeckého výboru Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference, zúčastnila sa hodnotenia kvality posterov a prednášok.

V závere konferencie bol podpísaný dokument o spolupráci Constituent Assembly of the Regional Cooperation for Health, Science and Technology Association

Prednášky a príspevky zástupcov SZU na konferencii:

  • doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., RNDr. Zora Krivošíková, PhD., MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.  – Advanced glycation end products, insulin sensitivity and central obesity: gender-specific associations
  • doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. – Difference in virulence phenotype of Coxsackieviruses B4 and B5 isolates
    • RNDr. Zora Krivošíková, PhD. – Vitamin D status in Slovak population
  • Mgr. Stipalová Darina – Cytokines in Brain of Coxsackievirus Infected Mice
  • Mgr. Sarmirová Sona – Antiviral activities of natural extracts on coxsackieviruses
  • Mgr. Mária Borsányiová, PhD. – Antiviral activity of sophorolipid a novel biosurfactant
  • Mgr. Kinga Lancz – Risk factors of deliveries in Slovak Republic