Názov výzvy: Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré úspešne prešli hodnotením a/alebo získali v Horizonte Európa Známku Excelentnosti (Seal of Excellence) alebo alternatívnu známku kvality. Podpora je zameraná na tieto výzvy v rámci Horizontu Európa:

  1. Európska rada pre výskum (ERC)
  2. Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fellowships)
  3. Widening participation – (ERA Chair)

 

  1. ERC granty

V rámci tejto schémy budú podporení žiadatelia o ERC granty s hodnotením „A“ v druhom kole, ktorých projekt nebol financovaný z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov v rozpočte ERC. Schválenie projektu bude prebiehať kvázi automaticky. Žiadateľ predloží žiadosť, hodnotenie zo strany ERC a podaný projekt. Výskumník, ktorý získa grant, sa musí zaviazať, že bude na Slovensku pôsobiť minimálne počas doby riešenia projektu (prenositeľnosť projektu, ktorá je v ERC, bude uplatniteľná len v rámci SR). O tento typ grantu sa musí uchádzať výskumník v spolupráci so slovenskou výskumnou inštitúciou, pričom môže ísť aj o výskumníka, ktorý ERC projekt podával v spolupráci s inštitúciou z inej členskej krajiny EÚ alebo asociovanej krajiny Horizontu Európa a rozhodne sa ho preniesť na oprávnenú výskumnú inštitúciu na Slovensku.

 

  1. Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fellowships)

Podporené budú projekty podané v rámci výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships, ktoré získali od EK Seal of Excellence, alebo ktoré prešli úspešne hodnotením zo strany EK a dosiahli prahovú hodnotu (70 %), ale neboli financované z dôvodu nízkej alokácie na výzvu v Horizonte Európa. Podobne ako pri ERC grantoch pôjde o kvázi automatickú podporu, keď výskumník v spolupráci so slovenskou výskumnou inštitúciou predloží spolu so žiadosťou podaný projekt, jeho hodnotenie (Evaluation Summary Report – ESR) a/alebo Seal of Excellence.

 

  1. Widening (ERA Chair)

Podporení budú žiadatelia o ERA Chair granty, ktorí prešli úspešne hodnotením, ale neboli financovaní z dôvodu nízkej finančnej alokácie vo výzve. Žiadateľ predloží podaný projekt a jeho hodnotenie zo strany EK (ESR). Ak žiadateľ v projekte identifikoval ERA Chaira, tak ho nemôže v žiadosti o financovanie z tejto výzvy vymeniť. V prípade viacerých projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie v tejto aktivite, sa tieto zoradia podľa hodnotenia EK, pričom pri financovaní budú mať prednosť tie, ktoré získali vyšší počet bodov.

Maximálna výška grantov:

ERC

– Starting grants (max. 1.5 mil. €)

– Consolidator grants (max. 2 mil. €)

– Advanced grants (max. 2.5 mil. €)

Widening

– ERA Chair (max. 2.5 mil. €)

MSCA

– Postdoctoral Fellowships (max. 250 000 €)

Plánované vyhlásenie výzvy: začiatok roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz