Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Základná organizácia pri SZU v Bratislave. Limbová 12, 833 03 Bratislava

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb je samostatným, dobrovoľným, nezávislým, otvoreným združením s právnou subjektivitou, založený na princípoch demokracie a humanizmu. SOZ ZaSS je registrovaným občianskym združením podľa zákona o združovaní občanov. Základná odborová organizácia pri SZU je základnou organizačnou jednotkou SOZ ZaSS s právnou subjektivitou konštituovaná na princípe zamestnávateľskom. Hlavným poslaním organizácie je chrániť a obhajovať potreby a záujmy členov v nej združených, najmä v oblasti mzdovej, pracovnoprávnej, sociálnej a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s právnymi predpismi a Kolektívnou zmluvou.

Predseda:
PhDr. Mária Vizváryová

Dokumenty:

OZNAMY, INFORMÁCIE, AKCIE