8 – 10. apríla 2011 sa v bratislavskom hoteli Tatra konala medzinárodná konferencia Bridges in Life Sciences 6th Annual Scientific Meeting, ktorú organizovala Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s RECOOP HST konzorciom a Cedars-Sinai Medical Center z amerického Los Angeles.

RECOOP HST Consortium (Regional Cooperation for Health, Science and Technology) vzniklo v roku 2006 ako kooperácia amerického Cedars-Sinai Medical Center s univerzitami a výskumnými centrami zo 6 krajín Strednej a Východnej Európy (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská a Česká republika, Ukrajina). Cieľom jeho činnosti je podporiť vedecko-výskumné aktivity v členských krajinách, poskytnúť priestor pre multidisciplinárnu medzinárodnú spoluprácu, podchytiť a motivovať talentovaných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov k nadväzovaniu kontaktov so zahraničnými výskumnými pracoviskami. Hlavnou snahou konzorcia je vytvorenie multidisciplinárnych vedeckých tímov, ktoré riešia najaktuálnejšie medicínske problémy 21. storočia – napr. srdcovo-cievne, onkologické, neurodegeneratívne ochorenia.


Za slovenských účastníkov konferenciu otvoril prorektor SZU pre vedecko-výskumnú činnosť doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. a zároveň odovzdal všetkým účastníkom pozdrav rektora SZU v Bratislave, dr. h. c. prof. PHDr. Dany Farkašovej, CSc.

Konferencie sa zúčastnilo 150 účastníkov z 25 výskumných centier a univerzít zo Spojených štátov amerických a Európy – Dánska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Českej republiky. Program sa konal súčasne v 3-6 paralelných sekciách. V sekcii Women’s Health and Cardiovascular Research  reprezentovala našu univerzitu RNDr. Katarína Volkovová, PhD., Mgr. Božena Smolková, PhD., Mgr. Alexandra Horská a MUDr. Branislav Vohnout, PhD. V sekcii Mother and Child Health predniesla svoju prezentáciu Mgr. Kinga Lancz, Mgr. Lenka Marošová a MUDr. Kristína Klenovicsová. Do prednášok a diskusie v rámci Translational Research and Nano-biotechnology sa zapojila RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc., MUDr. Jana Tulinská, PhD., Mgr. Radana Kollárová, MUDr. Peter Boor, PhD., Mgr. Miriama Baďurová, Mgr. Martin Sojka, Mgr. Darina Štípalová a Bc. Ivan Slíž. Sekciu Animal Care and Use viedla MVDr. Dagmar Zeljenková, PhD., ktorá záujemcom ukázala aj priestory experimentálneho zverinca Slovenskej zdravotníckej univerzity. Za skupinu Biosafety and Biosecurity bola zodpovedná RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. Všetky prednesené práce boli prezentované na vysokej úrovni a v diskusii boli účastníkmi konferencie pozitívne hodnotené.
V prvý deň konferencie bol vytvorený priestor pre tréning PhD študentov a mladých výskumníkov, počas ktorého sa účastníci dozvedeli o možnostiach spolupráce s členskými pracoviskami v rámci Višehradského fondu a zacvičili sa do písania abstraktov a vedeckých publikácií.
Prednášky a posterové prezentácie mladých autorov hodnotili skúsení odborníci prítomní na podujatí a na základe získaných bodov ocenili najlepšie práce. V prvej desiatke sa umiestnila aj práca MUDr. Kristíny Klenovicsovej s názvom Healthy mother–child–pairs study on the impact of heritability and prenatal factors on blood chemistry parameters.

Konferencia vytvorila priestor na získanie nových poznatkov v oblasti biomedicínskeho výskumu, ako aj na nové možnosti spolupráce Slovenskej zdravotníckej univerzity s členskými organizáciami RECOOP konzorcia. Siedme pokračovanie medzinárodnej konferencie je plánované o rok v Budapešti.