Názov výzvy: Transformačné a inovačné konzorciá

Cieľ výzvy: V rámci výzvy bude podporené zriadenie a fungovanie kooperatívnych Transformačných a inovačných konzorcií (ďalej len „konzorciá“). Strategickým cieľom výzvy je transformácia a zvýšenie pridanej hodnoty celých odvetví alebo ich častí prostredníctvom podpory úzkej spolupráce medzi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku, a to v spolupráci s excelentnými výskumnými a inovačnými partnermi zo zahraničia. Cieľom je tak podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, inovatívne a priemyselné firmy, verejný sektor a spoločenských aktérov pri prepájaní a spoločnom vývoji riešení najväčších spoločenských a ekonomických výziev na Slovensku. Zameranie, oblasť a obsah si určia samotné konzorciá v podaných žiadostiach. Jednotlivé konzorciá by mali byť koncipované na partnerskom princípe a mali by zahŕňať inštitúcie z rôznych sektorov. Podporené projekty budú zmysluplne prepájať výskum s inováciami, zrozumiteľne popíšu svoj dopad na konkrétnu oblasť, odvetvie alebo riešenie zložitého problému s celospoločenským významom. Zároveň preukázateľne prispejú k lepšiemu dlhodobému prepojeniu medzi jednotlivými aktérmi. Od konzorcií sa očakáva, že využijú existujúcu výskumnú a inovačnú infraštruktúru (najmä univerzitné vedecké parky a výskumné centrá, ale aj inkubátory, coworkingy a pod.).

Žiadatelia v žiadosti popíšu:

 • Technologickú oblasť, odvetvie alebo výzvu, ktorá je predmetom konzorciálnej spolupráce.
 • Skúsenosti a expertízu členov konzorcia v danej oblasti, ako aj to akým spôsobom a akými kapacitami plánujú danú oblasť rozvíjať.
 • Zdôvodnenie potreby/vhodnosti riešiť takýto projekt na Slovensku.

Súčasťou žiadosti bude aj popis dopytu po oblastiach, ktoré chce konzorcium riešiť, teda v čom reaguje na konkrétne potreby na trhu alebo v spoločnosti, a prečo nie je možné ju financovať z iných súkromných alebo verejných zdrojov. V žiadosti bude potrebné popísať, ako bude riešenie pokračovať po ukončení financovania z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj jednotlivé fázy projektu a míľniky. Vzhľadom na rozsah podpory bude pozitívne zohľadnená interdisciplinarita predkladaných žiadostí a sektorová diverzita členov konzorcia.

 

Žiadatelia v podanej žiadosti reflektujú minimálne na tieto oblasti:

 • Zadefinovanie a detailné popísanie rozvoja konkrétnej oblasti výskumu a inovácií a výziev, ktorým Slovensko čelí, ako aj prepojenie konzorcií na Európsky výskumný priestor.
 • Organizačná štruktúra konzorcií.
 • Spôsob preberania a zadefinovania najlepšej praxe pri riadení výskumu a inovácií v konzorciu a na zapojených inštitúciách.
 • Podpora výskumu a inovácií (spoločné projekty v rámci konzorcia, príprava projektov z iných programov a pod.).
 • Spoločné inovačné aktivity (napr. podpora vzniku nových podnikateľských plánov a firiem, transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inkubačné aktivity a pod.).
 • Využívanie už existujúcej výskumnej a inovačnej infraštruktúry (napr. Univerzitné vedecké parky a výskumné centra, inkubátory, coworkingy a pod.).
 • Potreba budovania novej infraštruktúry, resp. obnova existujúcej.
 • Rozvoj ľudských zdrojov a podpora excelentnosti, napr. príchod talentovaných výskumníkov/inovátorov zo zahraničia, spoločné vzdelávacie aktivity (napr. doktorandské štúdium, študijné programy na 1. a 2. stupni. vzájomné učenie sa a podpora zručností medzi partnermi a pod.), výmenné pobyty a stáže (krátkodobé alebo strednodobé) medzi partnermi alebo medzinárodne, ako aj upgrade zručností cez celoživotné vzdelávanie.
 • Spôsob ako bude konzorcium prenášať skúsenosti a znalosti zo zahraničia do slovenského výskumného a inovačného ekosystému.

 

Konzorciá sa môžu zamerať aj na iné aktivity nad rámec vyššie uvedených (napr. zdieľané služby, vytvorenie interného programu rizikového kapitálu (samotné investície do firiem nie je možné financovať z Plánu obnovy a odolnosti) a pod.). Tieto však musia viesť k naplneniu zadefinovaných cieľov konzorcia.

 

Podmienkou realizácie projektu je silný medzinárodný rozmer, a to vo forme partnerstva s aspoň jednou excelentnou zahraničnou inštitúciou. Konzorcium v žiadosti jasne popíše spôsob zapojenia minimálne jednej excelentnej zahraničnej inštitúcie, jej úlohy v projekte, ako aj spôsob prenosu najlepších praktík. Očakáva sa, že zahraničný partner bude súčasťou manažérskeho a odborného riadenia konzorcia. Zároveň musí mať výkonný manažment konzorcia medzinárodné skúsenosti s riadením podobných projektov alebo centier v zahraničí.

 

Ciele výzvy:

 • Podporiť riešenie jasne zadefinovaných spoločenských a hospodárskych výziev.
 • Podporiť prepojenie všetkých relevantných aktérov s cieľom riešenia konkrétne, a to v rámci celej inovačnej reťaze.
 • Vytvorenie pólov excelentného výskumu a inovácií.
 • Silný dôraz na aplikovateľnosť v spoločenskej a hospodárskej praxi.

 

Očakávané výstupy:

 • Zvýšenie počtu spoločných výskumno-vývojových projektov na národnej a európskej úrovni.
 • Skvalitnenie ľudských zdrojov v rámci konkrétnej oblasti, ktorú bude konzorciá riešiť, a to aj nad rámec samotného konzorcia.
 • Zlepšenie transferu technológií (napr. formou európskych alebo medzinárodných patentov, licencovania, spin-offov a pod.) a zlepšenie podnikateľských zručností.
 • Vytváranie nových podnikateľských príležitostí (napr. vznik inovatívnych firiem, start-upov a pod.)
 • Zvýšená viditeľnosť a participácia v Európskom výskumnom priestore.
 • Zvýšenie súkromných investícií do výskumu, vývoja a inovácií.
 • Funkčné konzorcium s plánom udržateľnosti nad rámec Plánu obnovy a odolnosti.

Maximálna výška grantov: 15-30 mil. €

Plánované vyhlásenie výzvy: prvý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz