Dokument: DOC431

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:

1 funkčné miesto profesora na Kliniku hrudníkovej chirurgie SZU a UNB

so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na hrudníkovú chirurgiu

v študijnom odbore: chirurgia

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • splnenie platných kritérií na získanie titulu „profesor“ v súlade s Kritériami

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislavehttps://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/lf/vnutorne-predpisy/VP-LF-kriteria-na-obsadzovanie-funkcnych-miest-pedagogickych-pracovnikov.pdf

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania lekár,
 • kvalifikačný predpoklad na garantovanie a rozvoj študijného programu,
 • špecializačná skúška v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity v odbore (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • pedagogická a odborná prax minimálne 10 rokov,
 • aktívna znalosť svetového jazyka

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas vo výške 37,5 hod./týždeň (t. j. 100% pracovný úväzok).

Do výberového konania je potrebné predložiť:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný životopis uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o VŠ, s uvedením ORCID/ResearcherID, ak existuje,
 3. doklad o kvalifikačných predpokladoch – úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní, v prípade ak uchádzač, ktorému bol udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent alebo profesor, aj úradne osvedčenú kópiu dekrétu (pokiaľ bolo vzdelanie, vedecko-pedagogický alebo umelecko- pedagogický titul získaný v zahraničí, uchádzač predloží doklad o uznaní vzdelania). Nie je potrebné dokladať u zamestnancov SZU,
 1. čestné prehlásenia o
 • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosti (dokladá sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, alebo údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu požadovanom Generálnou prokuratúrou SR,
 • o tom, že uchádzač v čase nástupu nevykonáva prácu pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekanka, vedúceho zamestnanca, resp. obdobnú prácu pre vysokú školu v zahraničí, ako aj že nie je osobou zodpovednou za študijný programov na inej vysokej škole,
 • pravdivosti uvádzaných údajov,
 1. súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely výberového konania
 2. prehľad pedagogickej činnosti (vyučované predmety, dĺžka pedagogickej praxe, vedenie doktorandov) preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 3. prehľad tvorivej činnosti – preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 4. prehľad publikačnej činnosti (v prípade uchádzača zo SZU sa akceptuje len výpis z Univerzitnej knižnice SZU ostatní uchádzači predkladajú prehľad publikačnej činnosti podľa kategórií v zmysle č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov) preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 5. iné významné skutočnosti (absolvované kurzy, digitálne zručnosti, profesionálne alebo vedecké ocenenie, členstvo v redakčných radách významných časopisov a pod.) preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 6. prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ na LF SZU – osobitne vyznačiť obdobie posledných 6 rokov – dostupné na:

https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/lf/vnutorne-predpisy/VP-LF-kriteria-na-obsadzovanie-funkcnych-miest-pedagogickych-pracovnikov.pdf

 

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Odbor personálno-právny, Limbová 12, 833 03  Bratislava 37, (obálku je potrebné označiť textom: „Výberové konanie – neotvárať“), a to do 07. 03. 2023.

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor

 

VK vyhlásené: 10. 02. 2023

Poradové číslo: VK/05/2023