Dokumenty:


Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne:

1 funkčné miesto docenta na Katedru urgentnej zdravotnej starostlivosti so zameraním v oblasti tvorivej  činnosti na poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti a v oblasti pedagogickej činnosti na gynekológiu v študijnom odbore: Zdravotnícke vedy, študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

Predpokladaný termín nástupu: júl 2023

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas vo výške 37,5 hod./týždeň (t. j. 100% pracovný úväzok).

Do výberového konania je potrebné predložiť:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o VŠ, s uvedením ORCID/ResearcherID, ak existuje,
 • doklad o kvalifikačných predpokladoch – úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní, v prípade ak uchádzač, ktorému bol udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent, aj úradne osvedčenú kópiu dekrétu (pokiaľ bolo vzdelanie, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, uchádzač predloží doklad o uznaní vzdelania). Nie je potrebné dokladať zamestnancami SZU,
 • čestné prehlásenia o:
 • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosti (dokladá sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, alebo údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu požadovanom Generálnou prokuratúrou
 • o tom, že uchádzač v čase nástupu nevykonáva prácu pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca, resp. obdobnú prácu pre vysokú školu v zahraničí, ako aj že nie je osobou zodpovednou za študijný program na inej vysokej škole,
 • o pravdivosti uvádzaných údajov,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely výberového konania
 • prehľad pedagogickej činnosti (vyučované predmety, dĺžka pedagogickej praxe, vedenie doktorandov) – preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 • prehľad tvorivej činnosti – preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 • prehľad publikačnej činnosti (v prípade uchádzača zo SZU sa akceptuje len výpis z Univerzitnej knižnice SZU ostatní uchádzači predkladajú prehľad publikačnej činnosti podľa kategórií v zmysle č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov) – preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 • iné významné skutočnosti (absolvované kurzy, digitálne zručnosti, profesionálne alebo vedecké ocenenie, členstvo v redakčných radách významných časopisov a pod.) – preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
 • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ v odbore habilitačného konania na SZU v Bratislave – osobitne vyznačiť obdobie posledných 6 rokov

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita

Dekanát Fakulty zdravotníctva

Sládkovičova 21, 974 05  Banská Bystrica,

(obálku je potrebné označiť textom: „Výberové konanie – neotvárať“)

 

Termín odovzdania prihlášok je do 15. Júna 2023 (vrátane).

 

……………………………………………

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor
v.r.

 

VK vyhlásené: 26. 05. 2023
Poradové číslo: VK/17/2023