Dokument: DOC555


 

Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:

1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny so zameraním v oblasti tvorivej  a pedagogickej činnosti na prevenciu vo verejnom zdravotníctve v študijnom odbore: Verejné zdravotníctvo

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

Nástup: september 2023

 

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas vo výške 37,5 hod./týždeň (t. j. 100 % pracovný úväzok).

 

Zamestnanecké výhody, benefity: možnosť profesijného a kariérneho rozvoja, pružný pracovný čas, dovolenka nad rámec Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

Do výberového konania je potrebné predložiť:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o VŠ, s uvedením ORCID/ResearcherID, ak existuje,
 • doklad o kvalifikačných predpokladoch – úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní, v prípade ak uchádzač, ktorému bol udelený vedecko- pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent alebo profesor, aj úradne osvedčenú kópiu dekrétu (pokiaľ bolo vzdelanie, vedecko-pedagogický alebo umelecko- pedagogický titul získaný v zahraničí, uchádzač predloží doklad o uznaní vzdelania),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu
 • čestné prehlásenia o:
 • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosti (dokladá sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, alebo údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu požadovanom Generálnou prokuratúrou
 • o tom, že uchádzač v čase nástupu nevykonáva prácu pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho zamestnanca, resp. obdobnú prácu pre vysokú školu v zahraničí, ako aj že nie je osobou zodpovednou za študijný program na inej vysokej škole,
 • o pravdivosti uvádzaných údajov,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely výberového konania
 • prehľad pedagogickej činnosti (vyučované predmety, dĺžka pedagogickej praxe, vedenie doktorandov),
 • prehľad tvorivej činnosti,
 • prehľad publikačnej činnosti (v prípade uchádzača zo SZU sa akceptuje len výpis z Univerzitnej knižnice SZU ostatní uchádzači predkladajú prehľad publikačnej činnosti podľa kategórií v zmysle č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov),
 • iné významné skutočnosti (absolvované kurzy, digitálne zručnosti, profesionálne alebo vedecké ocenenie, členstvo v redakčných radách významných časopisov a pod.),
 • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov
  a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov v
  odbore verejné zdravotníctvo – osobitne vyznačiť obdobie posledných 6

 

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Odbor personálno-právny, Limbová 12, 833 03  Bratislava 37, (obálku je potrebné označiť textom: „Výberové konanie – neotvárať“), a to do 30. júna 2023 (vrátane).

 

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.

rektor

 

VK vyhlásené: 09. 06. 2023
Poradové číslo: VK/20/2023