Dokumenty:


Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:

 

Odborný asistent 

1 miesto pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.)  v odbore verejné zdravotníctvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár,
 • pedagogická a odborná prax minimálne 2 roky,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

 

Odborný asistent

1 funkčné miesto na Katedre spoločných disciplín – učiteľ latinského jazyka pre všetky študijné programy

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.),
 • pedagogická a odborná prax minimálne 2 roky,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • latinčina a ďalší cudzí jazyk.

 

Asistent

2 miesta pre študijný program ošetrovateľstvo

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr., PhDr.)  v odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra,
 • odborná prax minimálne 2 roky,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

 

Asistent

1 miesto pre študijný program fyzioterapia

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr., PhDr.)  v odbore fyzioterapia,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut,
 • odborná prax minimálne 2 roky,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.

 Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania a dokladu o priznaní vzdelaní podľa zákona o vysokých školách,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti a písomne spracovať perspektívu a smerovanie činnosti obsadzovaného pracovného miesta a zaslať  v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dekanát Fakulty zdravotníctva

Sládkovičova 21, 974 05  BANSKÁ BYSTRICA

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.
Termín odovzdania prihlášok do: 25. augusta 2023 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

 

 

 

VK vyhlásené: 09. 08. 2023
Poradové číslo: VK/22/2023