Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov:

prednostu Neonatologickej kliniky SZU vo Fakultnej nemocnici FDR v Banskej Bystrici

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností lekára v zmysle nariadenia vlády 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • špecializácia v príslušnom odbore,
 • akademický titul CSc. alebo PhD. (získaný, alebo v príprave na jeho získanie),
 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • predpoklady pre riadiacu prácu,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • morálna bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní musí obsahovať:

 • osobné údaje uchádzača,
 • označenie funkcie, o ktorú sa uchádzač vo výberovom konaní uchádza,
 • zoznam predložených dokladov a príloh k žiadosti, ktoré osvedčujú jeho kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky vyhlasovateľa.

Prílohy k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • profesijný životopis, s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 • úradne overené doklady o vzdelaní (doklad o absolvovaní lekárskej fakulty, doklad o získaní špecializácie v príslušnom odbore, doklad o získaní titulu PhD. alebo doklad o zaradení do prípravy na jeho získanie),
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • štatistika z výpisu publikačnej činnosti aj s ohlasmi,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine,
 • projekt rozvoja Kliniky, ktorý musí obsahovať: Rozsah Min 10 štandardizovaných strán textu A4, max 20 strán Obsah: Vízia kliniky/oddelenia tak v časti klinickej ako aj ambulantnej a ich vzájomné prepojenie – ciele v oblasti:
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vrátane základných medicínskych ukazovateľov
  • veda, výskum vzdelávanie
  • ekonomika – spotreba liekov, ZM na HP, mzdové náklady a teda personálna politika
  • organizácia procesov smerujúca k zefektívneniu poskytovania zdravotnej  starostlivosti

Podklady k vypracovaniu projektu – ukazovatele výkonnosti kliník sú dostupné na: https://www.fnspfdr.sk/nemocnica/otvorena-nemocnica/ukazovatele-vykonnosti/

 

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením
„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05  Bratislava

Termín odovzdania prihlášok:  7. novembra 2022 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.


VK vyhlásené: 24. 10. 2022
Poradové číslo: VK/32/2022