Ocenenie prof. Čižnára na LF OU

Dňa 11. októbra 2023 na pôde Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave pri príležitosti „Slávnostní Vědecké rady lékařské fakulty OU“ bolo nášmu kolegovi, prof. Ing. Ivanovi Čižnárovi, DrSc., udelené ocenenie Zlatá Medaila za prínos pre rozvoj LF OU. Profesor Čižnár sa od roku 2010 aktívne podieľa na rozvoji vedeckej a odbornej práce, publikačnej činnosti a dlhoročnej…

XXXVI. kongres pracovního lékařství

Dňa 24. – 25. 10. 2023 sa konal v Plzni,  v Českej republike,  XXXVI. kongres pracovního lékařství s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou kongresu bolo „Pracovné lekárstvo a prevencia chorôb“. Kongres poskytol medziodborovú spoluprácu a priestor na výmenu názorov odborníkom pracovného a všeobecného praktického lekárstva, hygieny práce, epidemiológie, pneumológie, alergológie, neurológie, psychológie, toxikológie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri…

Prednášali sme aj na Taiwane

Len nedávno sa z Taiwanu vrátili naše kolegyne z Oddelenia environmentálnej medicíny Fakulty verejného zdravotníctva, kde sa zúčastnili v meste Kao-siung na 35. ročníku konferencie Medzinárodnej spoločnosti environmentálnej epidemiológie (ISEE).   Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovali MUDr. Ľubica Murínová a PhD. a Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ. Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky z rôznych oblastí environmentálnej…

Odborný seminár odprezentovaný profesorom Maxom Petzoldom z Gothenburgskej Univerzity vo Švédsku

Dňa 18.5.2023 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, Fakultu verejného zdravotníctva profesor Max Petzold z Gothenburgskej Univerzity vo Švédsku. Profesor Petzold pôsobí vo funkcii Head of School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg vo Švédsku a zároveň aj ako riaditeľ Swedish National Data Service. Profesor Petzold predniesol…

Fakulta verejného zdravotníctva a jej príspevok k prevencii obezity

Uplynulý mesiac sa v Bardejove konali dve zaujímavé podujatia, na ktorých mala Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave aktívne zastúpenie. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov usporiadali v dňoch 21. – 22. apríla 2023, v príjemnom prostredí Bardejovských kúpeľov, odbornú konferenciu „Dni praktickej obezitológie a metabolického…

41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu.

V dňoch 25. – 26.08.2022 sa v Prešove uskutočnila vedecká konferencia pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH 41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Na uvedenej konferencii bola ocenená medailou MUDr. Ivana Stodolu prvá prorektorka SZU a prednostka Ústavu pracovnej zdravotnej služby FVZ doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.,…