Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Fakulta Verejného zdravotníctva SZU v Bratislave uskutočňuje špecializačné štúdium podľa Nariadenia vlády č. 296/2010 v týchto akreditovaných špecializačných odboroch:

Zdravotnícke povolanie lekár

  • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky – verejné zdravotníctvo
  • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c) Nariadenia vlády SR 296/2010 – epidemiológia

Zdravotnícke povolanie verejný zdravotník

  • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo – zdravie pri práci

Všetky zdravotnícke povolania po získaní II. stupňa VŠ vzdelania

  • špecializačný odbor na riadenie a organizáciu zdravotníctva s minimálnou dĺžkou trvania tri roky – odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Zdravotnícke povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik

  • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore – zdravotnícky manažment a financovanie

Fakulta organizuje v rámci sústavného vzdelávania tematické kurzy, diskusné sústredenia, inovačné kurzy a workshopy pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve.