Rigorózne konanie

Rigorózne konanie vychádza zo zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie, odbornej úrovne a spoločenského uznania absolventov štúdia. V rigoróznom konaní uchádzači osvedčujú svoje hlbšie vedomosti v širšom základe uvedeného študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivým spôsobom ich aplikovať v praxi.

Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.

Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

O prijatie na rigorózne konanie sa môže uchádzať absolvent Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj absolvent príbuzných fakúlt, vrátane zahraničných s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy, ak sa nostrifikácia vyžaduje.

Podmienky prijatia

Účastníkom rigorózneho konania sa stáva uchádzač, ktorý sa po rozhodnutí dekana fakulty o prijatí jeho prihlášky, dohodol tému svojej rigoróznej práce s určeným konzultantom a predložil doklad o zaplatení určeného poplatku na úhradu nákladov na rigorózne konanie. Sú k dispozícii na referáte doktorandského štúdia, habilitačného, inauguračného a rigorózneho konania FVZ SZU, Limbová 14, 3. posch., číslo dverí B – 316.

Formuláre

Organizácia rigorózneho konania

Organizáciu rigorózneho konania upravuje „Organizácia rigorózneho konania“ na Fakulte verejného zdravotníctva.

Ukončenie rigorózneho konania

Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená „Smernicou rektora SZU č. 5/2019 o základných náležitostiach záverečných prác na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave“.