Doktorandské štúdium

Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-316

Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová
telefón: +421 2 59370 257
e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

Doktorandské štúdium

Fakulta verejného zdravotníctva SZU má akreditovaný študijný program verejné zdravotníctvo študijný odbor verejné zdravotníctvo

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

Prihláška na doktorandské štúdium (PDF, DOC)

Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.

Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Podmienky prijatia

Úspešne absolvované vysokoškolské štúdium 2. stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo v skupine študijných odborov zaradených do lekárskych a zdravotníckych vied podľa prílohy č. 2 Vyhlášky č. 244/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky a ovládať aspoň jeden svetový jazyk (anglický jazyk) na úrovni B1.

Témy (spolu so školiteľmi), termíny prijímacích pohovorov, podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú:

 • vyvesené na úradnej výveske fakulty
 • zverejnené na webovej adrese SZU
 • sú k dispozícii na Referáte pre doktorandské štúdium, habilitačné, vymenúvacie a rigorózne konania

Prihláška

Prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska ( použite prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou

Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému.

Individuálny študijný plán:

 • Študijná časť:
  • Absolvovanie povinných predmetov uvedených v študijnom pláne
  • Skúška z anglického jazyka
 • Vedecká časť
  • Individuálna/tímová vedecká práca na téme dizertačnej práce. Táto časť riadená školiteľom.

Hlavnými formami kontroly doktorandského štúdia sú:

 • ročné hodnotenie doktoranda
 • dizertačná skúška
 • obhajoba dizertačnej práce

Ukončenie doktorandského štúdia

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác.