Subkatedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vedúca subkatedry:

PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH

Členovia subkatedry:

PhDr. Mária Kudlejová, PhD.

Hlavné poslanie a činnosť subkatedry:

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

  • anestéziológia a intenzívna starostlivosť (odborný garant PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH)
  • inštrumentovanie v operačnej sále (odborný garant PhDr. Mária Kudlejová, PhD.)
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (odborný garant PhDr. Jana Rottková, PhD.)

Činnosť subkatedry je zameraná na oblasť:

  • vzdelávaciu v rámci ďalšieho vzdelávania
  • metodickú vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
  • tvorivú činnosť v rámci vedy a výskumu

Subkatedra organizuje a zabezpečuje:

  • konzultácie vo všetkých formách ďalšieho vzdelávania
  • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
  • výučbové zdravotnícke zariadenia pre špecializačné študijné programy a certifikované pracovné činnosti
  • semináre

Študijné referentky – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Zlata Ďuran Bašták
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 461

Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463