Poslanie a činnosť fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a podieľa sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Fakulta sa taktiež podieľa na zabezpečovaní výučby študijných programov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, riešenia vedecko-výskumných projektov a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a ostatných akreditovaných odboroch. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

VEDENIE FAKULTY

Slezakova_prof_2021

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH – dekanka

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít

PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
prodekan pre ďalšie vzdelávanie

Rada kvality

 • Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FOaZOŠ [PDF]
 • Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FOaZOŠ [PDF]
 • Členovia Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FOaZOŠ [PDF]
 • Zápisnice:

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU

Vedecká rada

Disciplinárna komisia

Kolégium dekana

 • prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
  dekanka
 • doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre pedagogickú činnosť
 • PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
  prodekanka pre praktickú výučbu a klinickú prax
 • PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre ďalšie vzdelávanie
 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
  prodekanka pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít
 • RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, prednostka Ústavu výživy
 • prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
  prednosta Ústavu zdravotníckej etiky
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH
  predsedníčka Rady kvality FOaZOŠ SZU
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry pôrodnej asistencie
 • PhDr. Bc. Klára GEBEOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry rádiologickej techniky
 • PhDr. Jana HAVLOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry fyzioterapie
 • PhDr. Andrea PÍSECKÁ
  tajomníčka fakulty
 • PhDr. Martina SOLÁROVÁ
  poverená vedením Katedry profesijného rozvoja učiteľov
 • Mgr. Miloš ČAKLOŠ
  vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Mgr. Bc. Michaela KLEIN
  poverená vedením Katedry dentálnej hygieny