Poslanie a činnosť fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a podieľa sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Fakulta sa taktiež podieľa na zabezpečovaní výučby študijných programov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, riešenia vedecko-výskumných projektov a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a ostatných akreditovaných odboroch. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Predstavitelia fakulty

Slezakova_prof_2021

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH – dekanka

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.
prodekan pre denné štúdium

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
prodekan pre ďalšie vzdelávanie

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

PhDr. Emília MIKLOVIČOVA, PhD.
prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy

Vedecká rada

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

RNDr. Martina Valachovičová, PhD.

 • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
 • doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
 • Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, mim. prof.
 • doc. MUDr. Mgr. Július Hodossy, PhD.
 • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 • doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
 • doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph. D.
 • doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
 • prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)
 • doc. PhDr. Martina Bašková, PhD. (Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD. (Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove)
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. (Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne)
 • doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Aktualizované: 23.11.2022
Zodpovedný – dekanát FOaZOŠ