Poslanie a činnosť fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a podieľa sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Fakulta sa taktiež podieľa na zabezpečovaní výučby študijných programov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, riešenia vedecko-výskumných projektov a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a ostatných akreditovaných odboroch. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Predstavitelia fakulty

prof. PhDr.

Zuzana SLEZÁKOVÁ

, PhD., MPH

dekanka

doc. PhDr.

Hana PADYŠÁKOVÁ

, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre denné štúdium

RNDr.

Martina VALACHOVIČOVÁ

, PhD.

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. MUDr.

Terézia KRČMÉRYOVÁ

, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy

PhDr.

Jana ROTTKOVÁ

, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

PHDr.

Emília MIKLOVIČOVA

, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax

Akademický senát

Predseda

 • PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.

Podpredsedovia

 • zamestnanecká časť AS – PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
 • študentská časť AS – Lucia Franková

Tajomník

 • PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD.
 • PhDr. Zuzana Bachratá, PhD.
 • PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.
 • PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
 • PhDr. Jana Havlová, PhD.
 • PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD, MPH.
 • PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD.
 • Matej Bíro

  Nikola Dobrotová

  Lucia Franková

  Lenka Holčíková

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – dekanát FOaZOŠ