Poslanie a činnosť fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a podieľa sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Fakulta sa taktiež podieľa na zabezpečovaní výučby študijných programov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, riešenia vedecko-výskumných projektov a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a ostatných akreditovaných odboroch. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

VEDENIE FAKULTY

Slezakova_prof_2021

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH – dekanka

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít

PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
prodekan pre ďalšie vzdelávanie

RADA KVALITY

 • Štatút Rady kvality na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Rokovací poriadok Rady kvality na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Členovia Rady kvality na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [PDF]
 • Zápisnice:

VEDECKÁ RADA

 • prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
  predseda
 • RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
  tajomník

Členovia:

 • prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
 • prof. MUDr. Jozef VOJTAŠŠÁK, CSc.
 • doc. RNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
 • Dr. h. c. doc. MUDr. Peter DŽUPA, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Mgr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Mgr. Július HODOSSY, PhD.
 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.
 • doc. MUDr. Jiří VANÍČEK, Ph.D.
 • doc. MUDr. Branislav VOHNOUT, PhD.
 • doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD.
 • prof. PhDr. Mgr. Monika JANKECHOVÁ, PhD.
  (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)
 • doc. PhDr. Martina BAŠKOVÁ, PhD.
  (Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • doc. PhDr. Ľubica DERŇÁROVÁ, PhD.
  (Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove)
 • doc. PhDr. Iveta MATIŠÁKOVÁ, PhD.
  (Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne)
 • doc. PhDr. Andrea SOLGAJOVÁ, PhD.
  (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

ODBOROVÁ KOMISIA PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

 • prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH, univ. prof.
  predseda
 • RNDr. Martina Valachovičová, PhD., VKS IIa
  tajomník

Členovia:

 • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., univ. doc.
 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, univ. doc.
 • RNDr. Csilla Mišľanová, PhD., VKS IIa
 • doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., univ. doc.
 • doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., univ. doc.

KOLÉGIUM DEKANA

 • prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
  dekanka
 • doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre pedagogickú činnosť
 • PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
  prodekanka pre praktickú výučbu a klinickú prax
 • PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre ďalšie vzdelávanie
 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
  prodekanka pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít
 • RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, prednostka Ústavu výživy
 • prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
  prednosta Ústavu zdravotníckej etiky
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH
  predsedníčka Rady kvality FOaZOŠ SZU
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry pôrodnej asistencie
 • PhDr. Bc. Klára GEBEOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry rádiologickej techniky
 • PhDr. Jana HAVLOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry fyzioterapie
 • PhDr. Andrea PÍSECKÁ
  tajomníčka fakulty
 • PhDr. Martina SOLÁROVÁ
  vedúca Katedry profesijného rozvoja učiteľov
 • Mgr. Miloš ČAKLOŠ, PhD.
  vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Mgr. Bc. Michaela KLEIN
  vedúca Katedry dentálnej hygieny

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Predseda:

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

Členovia:

 • PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
 • PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
 • PhDr. Jana Havlová, PhD.
 • Mgr. Miloš Čakloš, PhD.

Študenti:

 • Vanessa Cuprová (ošetrovateľstvo)
 • Pavel Čerňanský (rádiologická technika)
 • Alexandra Viteková (pôrodná asistencia)
 • Peter Hutlas (fyzioterapia)