Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je monotematicky zameraná na výchovu a vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch. Ponúka najširšie spektrum akreditovaných študijných programov vysokoškolského vzdelávania 1. a 2. stupňa na Slovensku, ako aj doktorandský – 3. stupeň študijného programu ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie.

OZNAM O ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH V SÚSTAVE ŠTUDIJNÝCH ODBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŠTUDENT - BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijné oddelenie fakulty pre vysokoškolské štúdium

Korešpondenčná adresa:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Limbová 12, 833 03 BRATISLAVA

Študijné oddelenia sú organizačne zamerané na vysokoškolské štúdium (denná aj externá forma) a ďalšie vzdelávanie (špecializačné štúdium, certifikačná príprava a doplňujúce pedagogické štúdium). Referentky študijného oddelenia FOaZOŠ nájdete vo výškovej budove SZU.

Stránkové hodiny:

 • Pondelok: 12:30 – 15:00
 • Utorok: nestránkový deň
 • Streda: 9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
 • Štvrtok: 9:00 – 11:30
 • Piatok: nestránkový deň

Pre vybavenie Vašej agendy využívajte stránkové hodiny a kontaktujte výlučne študijnú referentku, ktorá spravuje Váš študijný program.

 • Iveta Baňáková, B-590, +412 2 59 370 475, meno.priezvisko@szu.sk
  Urgentná zdravotná starostlivosť – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky
  Rádiologická technika – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky
  Dentálna hygiena – Bc., externá forma, všetky ročníky
 • Jessica Kalivodová, B-592, +421 2 59 370 177, meno.priezvisko@szu.sk
  Ošetrovateľstvo – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky, Mgr., externá forma, všetky ročníky
  Fyziologická a klinická výživa – Bc., externá forma, všetky ročníky
 • Renáta Mátéová, B-589, +421 2 59 370 918, meno.priezvisko@szu.sk
  Pôrodná asistencia – Bc., denná forma, všetky ročníky
  Fyzioterapia – Bc., denná forma, všetky ročníky, Bc., externá forma, všetky ročníky, Mgr., externá forma, všetky ročníky

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hĺbkových teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo

Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme štúdia, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme štúdia, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému. Organizáciu doktorandského štúdia upravuje Vnútorný predpis Smernica dekana fakulty – Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych  odborných štúdií.

Organizovanie doktorandského štúdia prebieha podľa právnych predpisov a individuálneho  študijného  plánu. Individuálny študijný plán zostavuje školiteľ, ktorý následne schvaľuje odborová komisia. Individuálny študijný plán sa skladá z dvoch častí – študijnej a vedeckej.

Študijná časť

 • skúška z anglického jazyka
 • individuálne štúdium predmetov uvedených v študijnom pláne:
  • POVINNÉ PREDMETY: Teória a metodológia ošetrovateľského výskumu 1,2; Pedagogika; Ošetrovateľstvo; Výskum v ošetrovateľstve
  • POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY: Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve; Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch; Štatistické metódy v dizertačnej práci

Vedecká časť

Individuálna/tímová vedecká práca na téme dizertačnej práce. Táto časť je riadená školiteľom.

Ukončenie doktorandského štúdia

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác.

V prípade potreby získate ďalšie informácie elektronicky na adrese: phd.fozos@szu.sk, alebo telefonicky +421 2 59 370 721 (RNDr. Martina Valachovičová, PhD., prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium).

Dokumenty: